Lietuvos mokslų akademija kartu su partneriais Gamtos tyrimų centru, Klaipėdos universitetu, Kauno technologijos universitetu, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Lietuvos kūno kultūros akademija, Lietuvos katalikų mokslo akademija, Mykolo Romerio universitetu, Viešojo administravimo lavinimo asociacija, Vilniaus pedagoginis universitetu, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Šiaulių universitetu, Vytauto Didžiojo universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu, Vilniaus universitetu įgyvendina projektą

PERIODINIŲ MOKSLO LEIDINIŲ LEIDYBA,
kuris finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas: skatinti mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje ir už jos ribų, pasitelkiant mokslo periodikos leidybą.
Bendra projekto vertė – 4 450 262,89 Lt
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2010 12 01, pabaiga – 2014 06 21
Projekto tikslinė grupė – mokslininkai ir kiti tyrėjai

Projekto esmė – Lietuvoje yra daug institucijų, kurios atlieka įvairius mokslinius tyrimus, technologinės plėtros darbus ir užsiima kitomis su tuo susijusiomis veiklomis, todėl šių tyrimų metu gautų rezultatų viešo pateikimo poreikis yra pakankamai didelis ir Lietuvoje, ir už jos ribų. Lietuvoje leidžiama daug periodinių nacionalinės ir tarptautinės reikšmės mokslo leidinių, tačiau jų temų įvairovė apsunkina kokybiškų ir publikuoti vertų leidinių atranką. LR Švietimo ir mokslo ministerija, talkinant Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos mokslo tarybos ekspertams, atrinko ir patvirtino sąrašą leidinių (57 leidiniai), 51-am šiame projekte prašomas finansavimas. Šis projektas sukurs pridėtinę vertę visų pirma todėl, kad bus finansuojami tik kokybiškiausi ir aktualiausi leidiniai, taip lėšos bus panaudojamos efektyviau. Be to, projekto nauda pasižymės ypač išaugusia tokių periodinių leidinių sklaida.

Veiklos turinys - įgyvendinant šio projekto tikslą, skleisti informaciją apie naujausius ir geriausius mokslo pasiekimus, bus leidžiami įvairių mokslo sričių leidiniai: 7 biomedicinos mokslų leidiniai, 9 fizinių mokslų srities leidiniai, 14 humanitarinių leidinių, 15 socialinių mokslų srities leidinių, 6 technologijos mokslų leidiniai. Bus atliekama mokslo straipsnių, pretenduojančių patekti į leidinius, originalumo ir autorystės patikra, naudojant CrossCheck paslaugą. Per 3 metus bus patikrinta po 2 straipsnius iš kiekvieno numerio (iš viso 531 numeriai po 2 straipsnius). Šia veikla taip pat bus prisidedama prie pagrindinio projekto tikslo pasiekimo, o veiklos vykdymas padės užtikrinti, kad mokslo leidiniuose publikuojami straipsniai būtų originalūs ir nepažeistų autorinių teisių. Siekiant, kad periodiniai mokslo leidiniai būtų aukščiausio mokslinio lygio ir atitiktų jiems keliamus reikalavimus, 3 kartus projekto laikotarpiu bus atliekama šių leidinių patikra. Patikrą atliks 6 ekspertų komisija.

ASMENYS RYŠIAMS:
Diana Skučaitė, diana.skucaite@gmail.com
Valerija Paškauskienė, v.paskauskiene@lma.lt