Veterinarija ir zootechnika
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos tęstinis mokslo leidinys.
Pradžia
Einamasis tomas
Tomų archyvas
Redkolegija
Nurodymai autoriams
Dokumentai
Kontaktai
Main sponsor
Thomson Reuters
Index Copernicus
SCImago
 

Nurodymai autoriams.

Patvirtinta 2012-11-29, Įsakymu Nr. V-939
Pakeista 2014-01-27, Įsakymu Nr. V-129

LSMU VA TĘSTINIO MOKSLO LEIDINIO „VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA“ REDKOLEGIJOS NURODYMAI AUTORIAMS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos (toliau – LSMU VA) tęstinio mokslo leidinio „Veterinarija ir zootechnika“ (toliau – mokslo leidinys) redkolegijos nurodymai (toliau – nurodymai) parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir LSMU statutu (Žin., 2010, Nr. 81-4231, 2012, Nr. 81-4227).

2. Mokslo leidinyje anglų kalba publikuojami originalūs ir niekur neskelbti moksliniai straipsniai veterinarinės medicinos, maisto saugos ir gyvulininkystės technologijos temomis.

3. Nurodymuose vartojamos sąvokos:

3.1. Redkolegija – tai mokslininkų, atstovaujančių mokslo leidinyje pristatomoms mokslo sritims, grupė, kurios tikslas – užtikrinti spausdinamų straipsnių kokybę ir nuoseklų mokslo leidinio leidybos procesą. Redkolegiją sudaro redakcijos valdyba ir nariai.

3.2. Autorius – asmuo, dalyvaujantis formuojant straipsnio idėją (koncepciją) ir/arba tyrimuose, ir/arba gautų rezultatų aptarime, taip pat parašęs straipsnį ar jo dalį.

3.3. Recenzija – išsami, argumentuota mokslinio straipsnio analizė.

II. STRAIPSNIŲ TIPAI

4.1. Moksliniai straipsniai (Research article) neturi viršyti 7000 žodžių, įskaitant literatūros šaltinius. Lentelės ir grafikai neįskaičiuojami. Mokslinius straipsnius galima teikti iš veterinarinės medicinos, maisto saugos ir gyvūnų mokslų sričių. žurnalas priima visus originalius rankraščius, su sąlyga, kad pateikiami duomenys yra nauji ir moksliškai pagrįsti. Originaliuose moksliniuose darbuose pateikiami autorių tyrimų rezultatai, kurie turėtų būti paaiškinti diskusijoje ir statistiškai išanalizuoti.

4.2 Apžvalginiai straipsniai (Review article) neturi viršyti 6000 žodžių, įskaitant literatūros šaltinius. Lentelės ir grafikai neįskaičiuojami. Apžvalginius straipsnius galima teikti iš veterinarinės medicinos, maisto saugos ir gyvūnų mokslų sričių. Autoriai pateikia apžvalgose naujausią informaciją apie konkrečią problemą ar sritį, kurioje specializuojasi. Pateikiama glausta ir tiksli informacija apie naujausią pažangą, padarytą tam tikroje tyrimų srityje. Apžvalginis straipsnis yra išsami naujų mokslinių faktų ir (arba) mokslinių tyrimų rezultatų, apimanti didesnį autorių skaičių, apžvalga, įskaitant tam tikros problemos aptarimą remiantis literatūros faktais ir paties autoriaus prielaidomis.

4.3 Trumpas aptarimas (Short communication) neturi viršyti 2000 žodžių, įskaitant literatūros šaltinius. Trumpuose aptarimuose pristatomi išankstiniai, tačiau reikšmingi rezultatai. Trumpieji aptarimai yra skirti pristatyti rezultatus, kurie netinkami pilnam moksliniam straipsniui, tačiau yra tokios pačios aukštos kokybės. Taip pat į trumpus aptarimus įtraukiami trumpesni pranešimai iš baigtų tyrimų ataskaitų arba taikytų originalių metodų ir kt.

4.4 Atvejo pranešimas (Case report) neturi viršyti 2000 žodžių, įskaitant literatūros šaltinius. Atvejų pranešimuose pateikiama išsami informacija apie paciento simptomus, požymius, diagnozę, gydymą ir rezultatus. Atvejų pranešimuose pristatomi rezultatai apie vieno ar kelių gyvūnų atvejus. Atvejų pranešimuose paprastai aprašomos naujos ar nedažnos būklės, kurios padeda pagerinti medicininę priežiūrą arba išryškina diagnostinius metodus. Paprastai atvejis turi būti unikalus, pateikiamas kartu su aukštos kokybės duomenimis ir gerai paruoštomis iliustracijomis.

III. STRAIPSNIŲ PRIĖMIMO TVARKA

5. Straipsniai registruojami LSMU VA „Veterinarija ir zootechnika“ redakcijoje užpildžius straipsnių registracijos formą (1 priedas).

6. Vienas straipsnio egzempliorius ir el. versija, įrašyta CD diske, pateikiama redakcijai arba straipsnis siunčiamas el. paštu: evaldas.slyzius@lsmuni.lt

7. Straipsnius recenzuoja (2 priedas lt/en) ne mažiau kaip du redakcinės kolegijos nariai arba jų paskirti recenzentai. Į recenzentų pastabas autoriai turi atsižvelgti ir prieš pateikdami spaudai straipsnį pataisyti arba argumentuotai paaiškinti, kodėl į pastabas neatsižvelgė. Pataisytą straipsnį ir jo rinkmeną CD atiduoda ne vėliau kaip per dvi savaites nuo recenzijų gavimo.
Jeigu dviejų recenzentų recenzijos neigiamos, straipsnis neskelbiamas. Jei neigiama viena recenzija, skiriamas trečiasis recenzentas. Jeigu trečiojo recenzento recenzija teigiama, galutinį sprendimą dėl publikavimo priima Redkolegija.

8. Kartu su pataisytais straipsnių rankraščiais Autorius Redkolegijai turi pateikti užpildytą ir pasirašytą spaudai teikiamo kūrinio garantinį raštą (3 priedas lt/en).

9. Straipsnyje turi būti nurodyta, kad moksliniai tyrimai atlikti vadovaujantis ES ir LR teisės aktais.

IV. STRAIPSNIO RANKRAŠČIŲ RENGIMAS

10. Moksliniam straipsniui būtinos šios dalys: pavadinimas, autorių vardai ir pavardės, institucijos, jų adresai; santrauka; po santraukos rašomas įvadas, darbo tikslas, medžiagos ir metodai, tyrimo rezultatai, jų aptarimas ir išvados, padėkos, literatūros sąrašas.
CD diske rinkmenos pavadinimas sudaromas iš pirmojo autoriaus pavardės. Straipsniai turi būti parengti „Microsoft Word“ programa. Tekstas renkamas A4 (210x297 mm) formato vertikaliuose puslapiuose. Teksto paraštės: iš viršaus – 30 mm, iš kairės, iš dešinės ir iš apačios – po 20 mm. Times New Roman, 12 pt, Normal šriftu, 1,5 intervalo eilėtarpiu tekstas lygiuojamas pagal abu kraštus. Pirmoji pastraipos eilutė atitraukiama 5 mm.
Straipsnio, visų dalių pavadinimai (Įvadas, Santrauka, Raktažodžiai ir kt.) rašomi pajuodintu šriftu (Bold). Informacija apie autorius (darboviečių pavadinimai ir kt.) rašomi kursyvu (Italic). Jei reikia, ir tekste gali būti rašoma kursyvu (Italic), pvz., lotyniški terminai.

10.1. Straipsnio pavadinimas turi būti trumpas, informatyvus, atitikti pateiktą medžiagą; rašomas didžiosiomis raidėmis.
Autoriai surašomi nurodant netrumpintus vardus ir pavardes, darboviečių pavadinimus ir pašto adresus, darbo telefono ir fakso numerius, elektroninio pašto adresus.

10.2. Santrauka straipsnio pradžioje (iki pusės puslapio) rašoma ta pačia kalba, kaip ir straipsnis. Joje glaustai pateikiamas darbo tikslas, tyrimo objektas, metodai, pagrindiniai rezultatai ir svarbiausios išvados.

10.3. Raktažodžiai pateikiami po santraukos informacijos paieškai (4–6 žodžiai).

10.4. Įvade aptariami naujausi tyrimų rezultatai, darbo tikslas.

10.5. Dalyje Medžiagos ir metodai aprašomas tyrimų objektas ir metodai, medžiagų pavadinimai, jų gamintojas, šalis, bandymų sąlygos, tyrimo eiga, gautų duomenų apdorojimo būdai.

10.6. Dalyje Tyrimų rezultatai pateikiami ir aprašomi aiškūs ir pagrįsti tyrimų duomenys SI sistemoje, statistiniai rodikliai. Duomenys pateikiami tekste, lentelėse arba paveiksluose.

10.7. Dalyje Aptarimas ir išvados pastebėti dėsningumai lyginami su kitų tyrėjų duomenimis, pateikiamos aiškios ir trumpos išvados.

10.8. Padėkos reiškiamos rėmėjams, darbą atlikti padėjusiems asmenims arba mokslininkams, pateikusiems vertingų pasiūlymų.

10.9. Literatūros sąraše turi būti visi straipsnyje cituojami (pageidautina – naujausi) šaltiniai. Sąrašas sudaromas laikantis bibliografinių reikalavimų (žr. 10.11 punktą).

10.10. Lentelės ir paveikslai turi būti įdėti tekste po nuorodomis į juos, pasibaigus pastraipai. Lentelės braižomos vertikaliame lape, jų plotis – 17 cm, skiltys ir eilutės liniuojamos ½ pt storio linijomis. 10 pt, Normal šriftu, 1 intervalo eilėtarpiu. Grafikai ir brėžiniai braižomi kompiuteriu. Sudėtingi brėžiniai pateikiami kaip atskira rinkmena (*.tif, *.jpg). Nuotraukos turi būti kokybiškos, tinkamos reprodukuoti. Nespalvotų paveikslų rezoliucija turi būti ne mažesnė kaip 360 dpi. Grafikai kartu su duomenimis (lentelėmis) pateikiami kaip atskira rinkmena (*.xls), kurioje kiekvienas grafikas ir duomenys (lentelė) sukuriami atskirame programos „Excel“ puslapyje (sheet). Puslapio numeris (sheet) turi atitikti paveikslo numerį, pvz., „sheet 1 – 1 pav.“ Rašoma Times New Roman, 10 pt, Normal šriftu. Grafinės medžiagos rinkmenos pavadinimas turi būti toks pat, kaip ir straipsnio rinkmenos. Sveikieji skaičiai nuo dešimtainės trupmeninės dalies skiriami kableliu, o santraukoje anglų kalba – tašku. (Patikimumas p rašomas mažąja raide be tarpų, anglų kalboje P – dižiąja raide be tarpų). Sveikieji skaičiai nuo dešimtainės trupmeninės dalies skiriami kableliu, o santraukoje anglų kalba – tašku.

10.11. Literatūros nuorodos tekste pateikiamos skliaustuose (pavardė, metai). Literatūros sąraše šaltiniai rašomi abėcėlės tvarka, lotyniškais rašmenimis. Konferencijų tezės, neturinčios mokslinio straipsnio struktūros, literatūros šaltinių sąraše necituojamos.
Literatūros šaltinių sąraše skyrybos ženklai rašomi taip:

Knygos. Autoriai (pavardės ir inicialai). Pavadinimas. Leidimo vieta: leidykla, metai. Kiek puslapių knygoje arba gali būti nurodyti konkretūs knygos puslapiai, pvz.:
Matusevičius A., Špakauskas V. Antimikrobinės ir antiparazitinės vaistinės medžiagos ir vaistai veterinarijoje. Kaunas, Terra Publica, 2005. 520 p.
Kramer F., Mencke N. Flea biology and control. Germany, Springer, 2001. P. 22–26.
Roepstorff A., Boes J. Population biology in pig ascariosis. In: Helminth infections in animals and man (Ed. Webster P. and Thamsborg S. M.). Copenhagen, Denmark. 2005. P. 13–24.

Straipsniai. Autoriai. Straipsnio pavadinimas. Leidinio pavadinimas. Leidimo vieta, metai. Tomas. Numeris. Puslapiai. Pvz.:
Gabinaitienė A., Šiugždaitė J. Mikoplazmų iš galvijų nosies ertmės išskyrimas. Veterinarija ir zootechnika. 2010. T. 49. P. 26–31.

Kiti šaltiniai. Leidinio pavadinimas. Jo rūšis pagal informacijos pobūdį. Sudarytojas (atsak. redaktorius ar vertėjas). Leidimo vieta, metai. Puslapiai. Pvz.:
Iliustruotas veterinarijos anglų-lietuvių kalbų žodynas. Sudarytojai Mickevičienė R. ir Sederevičius A. Kaunas: Terra Publica, 2008. 352 p.
Lassen B. Diagnosis, epidemiology and control of bovine coccidioses in Estonia. PhD Thesis, Tartu, Estonia. 2009. 152 p.

Interneto puslapis. Pieno supirkimo taisyklės – (žiūrėta 2010-02-24). – Internete: http://www.zum.lt/documents/isakymu-priedai/091210-3D-963-202.pdf

V. SPAUSDINIMO TVARKA

11. Sprendimą dėl straipsnių spausdinimo eiliškumo priima Redkolegija. Redkolegijai patvirtinus žurnalo einamojo numerio autorių straipsnių sąrašą, paruošiami straipsnių maketai. Autoriui siunčiamas straipsnio maketas. Jį Autorius atsispausdina, patikrina, pataiso popierinį variantą, pasirašo, kad „su maketu sutinka“ ir skenuotus lapus el. paštu arba faksu siunčia žurnalo redakcijai.

12. Apie straipsnio publikavimą el. erdvėje Autoriui pranešama jo nurodytu el. pašto adresu.

13. Jei dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Autoriaus, straipsnis nepublikuojamas nymatytame leidinio numeryje, straipsnį išspausdina kitame mokslinio leidinio numeryje.

VI. AUTORIŲ ETIKA

14. Kiekvienas Autorius gali teikti spausdinti tik mokslui vertingus, originalius, nei ištisai, nei dalimis anksčiau nepublikuotus straipsnius.

14.1. Kiekvienas Autorius savo straipsniuose negali naudoti kitų mokslininkų idėjų, teiginių, tyrimų metodikos, jų rezultatų ir pan. be nuorodų į tų autorių publikacijas.

14.2. Kiekvienas Autorius turi būti pasirengęs detalizuoti savo įnašą į kelių autorių straipsnį.

14.3. Kiekvienas Autorius tampa atsakingas už intelektinės nuosavybės savininko (tiek fizinio, tiek juridinio asmens) teisių pažeidimus, klaidingai pateiktą bet kokią informaciją ir kt., taip pat įsipareigoja LSMU atlyginti visus atsiradusius nuostolius.

14.4. Kiekvienas Autorius įsipareigoja straipsnį naudoti savo asmeninio interneto puslapiuose, mokymo ir mokslinio tyrimo tikslais ir pan. tik tada, kai straipsnis bus publikuotas šiame mokslo leidinyje. Būtina šį mokslo leidinį nurodyti kaip pirminį publikavimo šaltinį.

14.5. Kiekvienas Autorius supranta ir sutinka, kad jo straipsnis būtų platinamas visomis sklaidos priemonėmis.

14.6. Jei straipsnį rengė keli autoriai, tai teikiantis straipsnį publikuoti yra laikomas pirmuoju ir pagrindiniu Autoriumi. Jis įsipareigoja likusius autorius supažindinti su šia tvarka ir palaikyti ryšius su šiuo mokslo leidiniu.

 
© Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademija. Tinklalapis startavo 2006 01 06. Geriausiai matomas 1024x768.